Často kladené dotazy

1 Pro koho je program Nová zelená úsporám určen?
Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí realizovat opatření na snížení energetické náročnosti budov nebo na efektivní využití zdrojů energie v budovách.
2 Jak probíhá podávání žádostí?
Požádat o podporu je možné elektronicky, a to prostřednictvím online formuláře přístupného na internetových stránkách Programu www.novazelenausporam.cz. Je zajištěna také možnost podání žádosti na krajských pracovištích SFŽP ČR pro žadatele, kteří nemají k dispozici počítač nebo se při vyplňování online formuláře setkali s nějakým problémem. Žádat o podporu bude možné v různých fázích realizace projektu (před začátkem, v průběhu či po dokončení realizace opatření).
3 Na jaká opatření bude možné žádat o podporu v rámci I. výzvy pro rodinné domy?
Podpora bude poskytována v následujících oblastech:

  1. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (tzn. zateplování a výměna oken a dveří)
  2. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivních domů)
  3. Efektivní využití zdrojů energie (zdroje tepla, tzn. kotle nebo krbová kamna na biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla, termické solární systémy, systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla)
4 Je přiznávána dotace také na novostavby rodinných domů?
Novostavby rodinných domů jsou podporovány v oblasti podpory B (Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností). O podporu lze žádat pouze v případě, že dům po výstavbě splní přísné podmínky, které budou odpovídat podmínkám pro pasivní domy.
5 Je možné upřesnit zdroje tepla, na něž budou v popsaných případech přiznávány dotace?
Ano, budou to zdroje na biomasu, tepelná čerpadla, solárně-termické systémy pro ohřev vody a přitápění, či kondenzační kotle na zemní plyn.
6 Jak poznám, že můj dům splňuje pravidla této výzvy?
Definice rodinného domu je pro potřeby programu Nová zelená úsporám následující: jedná se o stavbu pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
7 Kam doručit žádost v listinné podobě?
Listinnou podobu žádosti spolu s povinnými přílohami je potřeba doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na jedno z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Obálka musí být označena číslem žádosti a heslem „NZÚ – Žádost o podporu“.Seznam kontaktů na krajská pracoviště najdete na stránkách SFŽP ČR v sekci Krajská pracoviště.
8 Čemu věnovat největší pozornost při přípravě žádosti o podporu?
V samotné žádosti je potřeba pozorně vyplnit všechny povinné údaje a nezapomenout doložit všechny povinné přílohy (např. odborný posudek – projektovou dokumentaci a energetické hodnocení, krycí list technických parametrů, souhlasné prohlášení ostatních vlastníků/spoluvlastníků,…). Odborný posudek (projektovou dokumentaci a energetické hodnocení) je třeba doložit v požadovaném rozsahu dle Závazných pokynů. Důležité je také ohlídat soulad v hodnotách uvedených v krycím listu, projektové dokumentaci a energetickém hodnocení.
9 Kdy přesně odeslat listinnou žádost od podání elektronické?
Listinnou podobu žádosti včetně jejích příloh je nutné doručit na některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR ve lhůtě do 5 kalendářních dní ode dne jejího elektronického podání (tzn. evidence žádosti). Pokud poslední den lhůty připadá na sobotu, neděli nebo svátek, lhůta se prodlužuje na nejbližší pracovní den. Rozhodující je den podání na poštu (datum na razítku).
10 Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?
Vyřízení žádosti probíhá v několika následujících krocích kontroly a vyhodnocení než je samotná dotace vyplacena. Na základě nově nastaveného procesu administrace žádostí je umožněno rychlejší vyplacení dotace. U žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření, u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, můžete očekávat vyplacení dotace již do 9 týdnů od podání žádosti.
Další FAQ Nová zelená úsporám
Modelové příklady »