Kotlíková dotace podporovaná z evropských zdrojů

Nová kotlíková dotace Ministerstva životního prostředí, vyhlášená výzvou na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové, má za cíl zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Kotlíková dotace MŽP má za cíl vyměnit 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR, za nové nízkoemisní zdroje.

O peníze z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně jeho 3. Prioritní osy, zažádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první takzvané kotlíkové výzvy činila 3 miliardy korun.

Na podzim 2019 je vypsáno poslední třetí kolo Kotlíkové dotace. Alokace činí téměř 3,5 miliardy korun.

Dotace jsou určeny pro fyzické osoby a rodinné domy, které budou chtít vyměnit své kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:
• tepelné čerpadlo
• kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)
• kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)
• plynový kondenzační kotel

Další informace k 3. vlně kotlíkových dotací naleznete oficiálních stránkách.

Příjemci podpory kotlíková dotace

Kotlíková dotace na výměnu starých kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory kotlíková dotace z OPŽP 2014–2020. V gesci krajů pak bude kotlíková dotace přidělována konečným uživatelům – fyzickým osobám.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Kde bude možné žádat o podporu

Žádost o poskytnutí kotlíkové dotace v rámci 3. kola OPZP bude ze strany vlastníků rodinných domů možné předložit na Krajském úřadě patřičného kraje. Nově je možné podávat žádosti i elektronicky. Vyhlášení výzev v rámci OPZP se předpokládá na podzim roku 2019, podle možností jednotlivých krajů. Informace o výzvě budou zveřejňovány na stránkách každého kraje.

V sekci Výzvy krajů naleznete poslední zveřejněné tiskové zprávy ohledně předpokládaného vyhlášení výzev v rámci jednotlivých krajů (informace pro vás budeme pravidelně aktualizovat).

Na co je podpora Kotlíkové dotace určena?

Kotlíková dotace bude konečným uživatelům poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném programovém dokumentu OPŽP 2014–2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign). Výčet podporovaných zařízení, na které může být kotlíková dotace uplatněna, je uveden v seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí ČR.

Kotlíkové dotace se bude týkat výměny starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla.

Podívejte se na námi dodávaná podporovaná zařízení v sekci PODPOROVANÉ VÝROBKY

V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle – 55 l vody na 1 kW výkonu kotle (např. 1100 litrů u kotle s výkonem 20 kW).

Kotlíková dotace je určena na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Předmětem podpory bude rovněž instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody (dále jen „TV“), avšak pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje vytápění (kotle)!

Výše podpory kotlíková dotace a uznatelné náklady

Kotlíková dotace bude fyzickým osobám poskytována následující formou:

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.

Kotlíková dotace uznává tyto náklady

 • výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
 • novou otopnou soustavu nebo její úpravu
 • akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV
 • zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání – revize komínu, kotle
 • projektovou dokumentaci (není podmínkou)

Co podpora kotlíková dotace neuznává

 • stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
 • stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová)
 • stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
 • zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, případně regionálními dotačními programy v krajích

„Mikro“ energetická opatření

Ve 3. kole Kotlíkové dotace odpadá povinnost žadatelů provádět tzv. mikro energetických opatření.

Povinné doklady k podání žádosti o kotlíkové dotace

Žádost o poskytnutí dotace – každý kraj bude mít svoji vlastní vzorovou žádost o kotlíkové dotace. Tyto žádosti budou zveřejňovány postupně podle výzev kotlíkové dotace jednotlivých krajů na internetových stránkách krajských úřadů. Zde jsou dostupné informace k žádostem.

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle – jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, technickou dokumentací apod.). U kotlů vlastní výroby, kde není třída stanovena výrobcem, je možné využít čestného prohlášení, že třída kotle je neznámá.
 • Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty!
 • Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo také není dostačující.
 • Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po schválení dotace žadatel doloží:

 • Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste přikládali k žádosti).
 • Kopii dokladu o likvidaci kotle.
 • Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).
 • Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li možné, vč. výrobního štítku).
 • Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu.
 • Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory v rámci kotlíkové dotace.