Podpora oblastí a výše dotace

Podpora v rámci 3. výzvy k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy zahrnuje následující oblasti

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • podpora
  • na výměny elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Získaná podpora a její výše je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá. Vedle dotace na podporovaná opatření se podpora vztahuje i na projektovou přípravu, tedy např. na zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy.

 • Celková podpora na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.
 • U žádostí podaných v režimu veřejné podpory může být celková výše dotace omezena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele v rámci této výzvy pro rodinné domy je 5 mil. Kč.
 • Pro rodinné domy v krajích Moravskoslezském a Ústeckém jsou dotační částky navýšeny o 10%.