Základní informace programu „Dešťovka“

Žádosti v programu Dešťovka se podávají elektronicky (www.dotacedestovka.cz) nebo na některém z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí (SFŽP)

 • žádost do programu je možné podat kdykoli před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace, ale aby výdaje mohly být považovány za „způsobilé“, musí být uskutečněny po datu vyhlášení programu (po 27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti
 • nejjednodušší systémy jsou podporovány pouze v obcích s akutním nedostatkem vody
  – v obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji
  – v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech
  – v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce
 • dotační program „Dešťovka“ má tyto parametry: dotace až 105 000 Kč (max. 50 %)
  – 45 000 Kč (bez srážkové vody) / 60 000 Kč (se srážkovou vodou) – na pořízení a instalaci systému
  3 500 Kč/m3 celkového objemu nádrží
  10 0000 Kč na zpracování projektu
 • pro program „Dešťovka“ nejsou zavedeny „seznamy certifikovaných výrobků“
 • k žádosti v programu „Dešťovka“ budou třeba přiložit následující dokumenty:
  1) hlavním dokumentem je samotná žádost (lze vyplnit na internetu)
  2) následuje „odborný posudek“ zpracovaný autorizovaným projektantem nebo dodavatelem
  3) v případě spoluvlastníků objektu jejich písemný a ověřený souhlas
  4) v případě žádosti „pouze na zálivku zahrady“ doklad od obce o akutním nedostatku vody
 • v programu „Dešťovka“ se mluví o „odborném posudku“, což je dle SFŽP „zjednodušená projektová dokumentace“ obsahující popis stávajícího a nově navrhovaného řešení, základní výkresy a schémata zapojení a vyčíslení přínosů. Podle SFŽP odborný posudek zpracovává autorizovaný projektant případně dodavatel systému
 • v programu „Dešťovka“ se bude dotace vyplácet až po doložení dokončení realizace projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. Na realizaci celého projektu je lhůta 1 rok od akceptace (zkontrolování a písemné potvrzení žádosti) žádosti. O možnosti „předfinancování“ se neuvažuje.

gienger dešťovka info

1 jímání šedé vody | 2 čištění šedé vody | 3 akumulace přečištěné šedé vody | 4 řídící jednotka – přepínání zdrojů | 5 voda na splachování WC | 6 voda na zálivku | 7 zachytávání srážkové vody | 8 filtrace srážkové vody | 9 akumulace