Jaké dokumenty budu potřebovat při podání žádosti?

Hlavním dokumentem je samotná žádost, kterou vyplníte na internetu na stránkách www.dotacedestovka.cz. Dále pak odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem.

Dále potřebujete písemný souhlas spoluvlastníků domu (je-li relevantní) a pokud žádáte na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku a Vaše obec není uvedena v seznamu prověřených obcí, nezapomeňte na doložení dokladu o akutním nedostatku vody.

Co je to odborný posudek a kde ho seženu?

Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Odborný posudek zpracovává nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant. Podívejte se na příklad takového odborného posudku zpracovaný naši partnerskou dodavatelskou firmou v sekci Odborný posudek.

Co budu potřebovat při doložení realizace?

Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo. Dále pak také důležité dokumenty dokládající soulad s podmínkami programu například u systémů, kde se splachuje srážkovou vodou, se jedná o doklady prokazující dohodu mezi žadatelem a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové do veřejné kanalizace. Úplný výčet požadovaných dokumentů je uveden v kapitole 11 Výzvy, odkaz zde.