Často kladené dotazy

Poslal jsem žádost, co bude dál?
Nejprve probíhá kontrola žádosti. V případě, že v ní nejsou doloženy všechny požadované dokumenty, budete vyzváni k doplnění. Žádost určitě nebude ihned zamítnuta. Následuje schválení radou kraje (do vyčerpání finančních prostředků). Tímto Vám v podstatě dotace již byla přidělena. Informace o schválení Vám bude doručena na e-mail uvedený v žádosti. Dalšími kroky jsou: podpis smlouvy, předložení vyúčtování, jeho kontrola a proplacení dotace na účet uvedený v žádosti. Realizaci neodkládejte, smlouva může být podepsána i po předložení vyúčtování.

Pořízení nového kotle je drahé, můžu dostat peníze předem?
Podmínky dotačního programu neumožňují předfinancování ve formě záloh ani přímou platbu dodavatelům. Dotace Vám bude vyplacena až po výměně kotle a předložení všech požadovaných dokladů ve vyúčtování. Některé obce poskytují na výměnu kotle z kotlíkové dotace půjčky, můžete se tedy zkusit informovat na obci v místě realizace výměny kotle.

Kdy můžu začít s výměnou kotle?
V podstatě kdykoliv. I pro tuto výzvu platí zpětná uznatelnost nákladů (od 15. 7. 2017). Vzhledem k vytížení firem, které se výměnami kotlů zabývají, oslovte firmu co nejdříve.

Požádal jsem si o kombinovaný kotel, ale chtěl bych to změnit na tepelné čerpadlo. Je to možné?
Určitě, změna zdroje tepla je možná do vyčerpání finančních prostředků. Mění-li se však zdroj tepla, mění se většinou i výše dotace. V tomto případě je základní míra podpory ze zdrojů EU na kombinovaný kotel max. 75.000 Kč, ale na tepelné čerpadlo je max. 120.000 Kč. Pokud již byla Vaše žádost schválena radou kraje, je nutné schválit i tuto změnu. O změnu si musíte požádat písemnou formou.

Soused mi říkal, že si s kotlem vyměnil i staré okno. Je to možné?
V minulé výzvě byla podmíněna výměna kotle realizací tzv. mikro opatření v rámci snížení energetické náročnosti domu, jestliže neměl dům klasifikační třídu energetické náročnosti budovy min. „C“ nebo nebyla podána žádost do programu Nová zelená úsporám (NZÚ). V této výzvě kotlíkových dotací nejsou žádná „mikro“ energetická opatření podporována. Budete-li však současně realizovat výměnu kotle z kotlíkových dotací a projekt v programu NZÚ získáte bonus dle podmínek programu NZÚ. Více informací najdete na adrese www.novazelenausporam.cz. Také Vám poradí na tel. 800 260 500 (infolinka NZÚ).

Musím mít na výměnu kotle zpracovanou projektovou dokumentaci?
Nemusíte, projektová dokumentace není povinná, ale v případě, že si ji necháte zpracovat, Vám bude proplacena. U komplexnějších projektů, zahrnujících např. změny v otopné soustavě, je lepší si nechat projekt zhotovit.

Jsou nějaké parametry, které musí splňovat otopná soustava?
Standartní technické parametry příslušných norem, zohledňující potřebný tepelný výkon (tepelnou ztrátu) budovy a typ pořizovaného zdroje vytápění. Dotace žádné zvláštní podmínky nestanovují. Parametry otopné soustavy se liší podle typu zvoleného zdroje tepla. Budete-li dům nadále vytápět kotlem na pevná paliva, bývá většinou dostačující stávající otopná soustava (původní radiátory). Rozhodnete‑li se pro tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel, nemusí již Vaše stávající otopná soustava vyhovovat (k vytápění je nutná větší aktivní plocha).

Jak to vypadá s tzv. „mrtvými plynovými přípojkami“? Bude řešeno napojení na přípojku spolu s dotací na nový kotel?
Ano, pokud se žadatel rozhodne přejít z kotle na pevná paliva na kotel na zemní plyn, je možno do způsobilých nákladů zahrnout dovedení plynu z paty pozemku (HUP) do kotelny, včetně úprav kotelny, jakožto přípravy na instalaci kotle na zemní plyn.

Bude mně někdo kontrolovat, jestli je kotel v provozu a zda topím správným palivem?
Poskytovatel dotace je povinen zkontrolovat 10% vzorek realizovaných instalací. Vzorek je stanoven metodou náhodného výběru, je tedy možné, že budete navštíven i vy. O kontrole budete informováni předem telefonicky a e-mailem, pracovníci krajského úřadu se Vám prokáží Pověřením ke kontrole a svými identifikačními kartami. Není možné, že Vás někdo z nás navštíví bez ohlášení, potom pozor, nejedná se o pracovníky krajského úřadu!