ČASTO KLADENÉ DOTAZY2020-08-24T12:35:10+01:00

Obecné dotazy

Pro koho je program Dešťovka určen?
Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.


Kde všude mohu žádat o dotaci na systém akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady bez napojení na rozvody v domě. Co mám v tomto případě doložit?
Nejjednodušší systémy jsou podporovány pouze v obcích ohrožených suchem, kde platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

  • V obci či její části bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje, dovozem či dopouštěním pitné vody z jiného zdroje do vodojemu zásobujícího místní vodovod nebo do individuálních zdrojů pitné vody. A to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaných zdrojích. Nevztahuje se na zajištění náhradního zásobování pitnou vodou z důvodu havárie, kontaminace apod.
  • V obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) opakovaně omezeno používání vody, a to minimálně ve dvou různých letech.
  • V obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem. Například rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem… Dlouhodobě omezeno používání vody, a to minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce.

Nejprve si ověřte, zda není vaše obec uvedena v seznamu prověřených obcí uvedeném na webových stránkách programu, pokud ano, již nemusíte nic dokládat. V opačném případě tuto skutečnost doložíte buď stanoviskem příslušné obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. vyhlášky uveřejněné na internetových stránkách obce).


Nabízená řešení jsou velmi drahá, vyplatí se to vůbec?
Návratnost investice se liší u každého projektu. V našich modelových příkladech počítáme při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let bez dotace a cca 10 let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.


Proč nepodporujete i menší nádrže, např. sudy pod okapy?
Poslední studie ukazují, jakým způsobem se mění klima v České republice, zdá se, že kumulativní úhrn srážek v roce zůstane obdobný, avšak období intenzivních srážek budou střídána obdobími sucha. Z tohoto důvodu je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná.


Od kdy si mohu podat žádost?
Žádosti ve druhé výzvě programu Dešťovka jsou přijímány od 3. 2. 2020 do 11. 1. 2021, a to do doby vyčerpání alokace.


Jakým způsobem si mohu podat žádost? Nemám čas stát někde ve frontě.
Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz, vše tak vyřídíte z pohodlí domova.


Nemám možnost si podat elektronickou žádost, jak mám postupovat?
V takovém případě je možné podání žádosti na kterémkoliv krajském pracovišti Fondu, kde Vám naši specialisté s vyplněním žádosti pomohou.


Musím žádost vyřizovat osobně nebo mohu nechat vyřízení dotace na dodavatelské firmě?
Pro vyřízení dotace samozřejmě můžete zplnomocnit další osobu, v takovém případě nezapomeňte k žádosti doložit podepsanou plnou moc.


Jaká je časová způsobilost výdajů? Mohu si pořídit např. akumulační nádrž ještě před podáním žádosti?
Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po 27. dubnu 2017 a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti. Rozhodující jsou pak data na předkládaných dokladech (faktury, účtenky apod.) – na dokladech vystavených plátci DPH se jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění. V ostatních případech pak o datum vystavení dokladu. Všechny doklady s datem před 27. dubnem 2017 nemohou být zahrnuty mezi způsobilé výdaje.


Mohu si pomocné práce, například zemní práce nebo obsypání nádrže, realizovat svépomocí?
Ano, je to možné, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu.


Za jak dlouho musím projekt dokončit?
Na realizaci celého projektu vám poskytneme 1 rok od akceptace (zkontrolování a písemné stvrzení) žádosti.


Kdy dostanu dotaci? Nabízíte i předfinancování?
Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. O možnosti předfinancování zatím neuvažujeme.


Mohu si podat žádost o dotaci na systém u rozestavěného domu ještě před úředním schválením k užívání (tj. před kolaudací či souhlasem s užíváním stavby)?
Ano, podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, avšak dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním). Při dokládání dokončení realizace nezapomeňte přiložit příslušný dokument prokazující tuto skutečnost.


Jaká je udržitelnost projektu, kdy musím systém řádně provozovat.
Doba udržitelnosti je nastavena na 5 let.


V březnu 2017 jsem dostavěl nový rodinný dům, mám ho uvažovat jako stávající nebo jako novostavbu?
Za stávající dům je z hlediska výzvy považován dům, který byl schválen k užívání (zkolaudován) do 27. dubna 2017 včetně. Domy úředně dokončené po tomto datu jsou považovány za novostavby.


Pokud budu srážkovou vodou splachovat toalety, musím provozovateli kanalizace za odvedení této vody platit stočné?
Ano, pokud se tak chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním další postup. Před vyplacením dotace musíte doložit dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace. Například se bude jednat o smlouvu či dodatek smlouvy o odkanalizování dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění nebo prohlášení provozovatele kanalizace, že změnu stávající smlouvy o odkanalizování v souvislosti s využitím srážkových vod ke splachování nepožaduje.


Existují povinné seznamy certifikovaných výrobků nebo dodavatelů?
Nikoliv, žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů nejsou pro tento program zavedeny.


Mohu získat dotaci na dům zkolaudovaný jako budova k rodinné rekreaci, kde mám nahlášen trvalý pobyt?
Bohužel v tomto případě není možné dotaci získat, domy určené k rekreaci nejsou podporovány, a to ani v případě, že tam má žadatel nahlášen trvalý pobyt.


Bojím se, že se vyřizování žádosti protáhne.
Administrace je rychlá, dodržujeme pravidlo 3 týdnů, kdy žadatel vždy obdrží odpověď na své podání (žádost / doplnění žádosti / doložení realizace) do 3 týdnů. Tento systém se nám již osvědčil v programu Nová zelená úsporám.


V online kalkulačce na webu www.dotacedestovka.cz se mi v kolonce „Posouzení návrhu“ zobrazuje „Malá spotřeba srážkové vody“ nebo „Nedostatek srážkové vody“, mohu přesto získat dotaci? Krátí se dotace v takovém případě?
Ano, jedná se pouze o informativní posouzení vámi zadaných dat, bez vlivu na možnost získat dotaci. Dotace se v takovém případě nekrátí.


Je možné mezi způsobilé výdaje zařadit také výdaje na nákup nových okapů a svodů včetně jejich uchycení do fasády?
Ne, mezi způsobilé výdaje je možné zařadit pouze takové součásti, které by se v případě nerealizace podporovaného systému neinstalovaly, tj. zejména rozvody za lapačem střešních splavenin, filtry apod.

Technické otázky

Kde zjistím, jak velkou akumulační nádrž musím použít pro získání dotace?
Nejsnazší cesta vede přes dotační kalkulačku na www.dotacedestovka.cz, kam zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady apod. a ihned se dozvíte, jakou velikost nádrže musíte zvolit.


Ve výpočtu mi vyšla požadovaná velikost nádrže 4 m3, rád bych však instaloval větší, je to možné?
Ano, je to možné, avšak proměnná část dotace (3 500 Kč/m3) se bude počítat pouze z vypočteného objemu 4 m3.


Musím pro akumulaci srážkové vody používat jen podzemní nádrže?
Podzemní nádrže jsou preferovanou variantou, jelikož dokáží zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody. Program však konkrétní typ či umístění nádrží neurčuje, pokud ochráníte akumulovanou vodu před účinky denního světla, zámrzu a výkyvům teplot, můžete použít např. nádrže umístěné ve sklepě či nadzemní řádně izolované nádrže.


Mohu pro akumulaci srážkové vody využít již nepoužívanou žumpu? Jak je to v takovém případě s dotací a se způsobilými výdaji?
Ano, je to možné, avšak v takovém případě se neposkytuje proměnná část dotace (3 500 Kč/m3). Mezi způsobilé výdaje lze zařadit např. výdaje na vyčištění a vyspravení a případné úpravy žumpy.


Mohu pro akumulaci srážkové vody využít např. i soustavu plastových IBC kontejnerů?
Ano, pokud zajistíte splnění všech podmínek programu (např. zamezení přístupu denního světla, tepelná izolace a ochrana proti zámrzu), avšak v takovém případě se neposkytuje proměnná část dotace (3 500 Kč/m3) a ani není možné zahrnout výdaje spojené s pořízením těchto kontejnerů mezi způsobilé.


Mám řadový rodinný dům v uliční zástavbě, kde nemohu využít srážkovou vodu z části střechy orientované do ulice. V podmínkách jsem se dočetl, že podporovány jsou jen systémy zajišťující odvodnění 100 % střechy, mám šanci získat dotaci?
Ano, pokud není z technických důvodů možné systémem zajistit odvodnění 100 % střechy, je možné uplatnit výjimku a postačí zajistit použití alespoň 50 % střechy.


Mohu do akumulační nádrže svést vodu i z dalších ploch – např. ze stodoly, zahradního altánu či garáže?
Ano, je to možné, tyto plochy se pak zahrnují do výpočtu minimálního objemu akumulační nádrže.


Mohu umístit nádrže na srážkovou vodu např. do stodoly nebo nevyužívané garáže?
Ano můžete, a to za předpokladu, že budou učiněna opatření proti rychlému zhoršování kvality zachycené vody – např. zamezení přístupu denního světla, stálá a nízká teplota.


Na sousedním pozemku stojí stodola, ze které bych rád sváděl srážkovou vodu do mých akumulačních nádrží. Se sousedem jsem vše domluvil a on souhlasí. Mohu tuto plochu zahrnout do výpočtu dotace?
Ano, jen je nutné doložit souhlas vlastníka dané nemovitosti, a to alespoň na dobu udržitelnosti (5 let).


Mám rodinný dům s plochou střechou, kde je stávající svod veden středem domu, technicky tak není možné využít srážkovou vodu přímo z plochy střechy rodinného domu. Avšak vedle stojí stodola, která má plochu střechy větší a mohl bych ji tak využít pro zachytávání srážkové vody s následným využitím v rodinném domě. Mohu získat dotaci?
Ano, podmínkou však je, že plocha/y, které využijete pro zachytávání srážkové vody, bude větší nebo rovna ploše střechy rodinného domu.


Jsou nějaká omezení, pokud chci využít přečištěnou odpadní vodu na zálivku zahrady?
Ano, v tomto případě je žadatel povinen předložit platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, které bylo vydáno příslušným vodoprávním úřadem.


Chtěl bych využít systém využívající srážkovou vodu pro splachování toalet, v domě mám tři toalety, kolik jich musím k systému připojit?
V případě stávajících domů musí být napojena alespoň jedna toaleta v obytné části, u novostaveb pak všechny toalety v obytné části.


Co je to koeficient účinnosti filtru ff, a kde ho najdu?
Je to parametr vyjadřující množství vody, která se z filtru dostane až do akumulační nádrže. Parametr udává výrobce použitého filtru. Pokud zatím nemáte filtrační zařízení vybráno nebo hodnotu výrobce neuvádí, zvolte hodnotu ff = 85 %. Hodnota se do formuláře žádosti zadává v procentech (v rozsahu 0 až 100).


Rád bych stávající toalety splachované pitnou vodou nahradil za kompostovací či separační toaletu? Srážkovou či přečištěnou odpadní vodu bych následně využil pouze pro zálivku. Je možné takový systém podpořit?
Ano, byť to ve výzvě není zcela explicitně uvedeno, svým účelem a přínosem toto řešení možné podpořit buď v rámci aktivity 1.5.B.2 (akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady), nebo v rámci aktivity 1.5.C (využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody):

  • V rámci aktivity 1.5.B.2 by šlo o systém na zachycení a akumulaci srážkové vody, která bude využita na zálivku zahrady a případně na další vhodné aktivity (praní prádla, úklid…), doplněný o separační/kompostovací toaletu umístěnou v rámci obytné zóny řešeného domu. Do výpočtu velikosti akumulační nádrže se v takovém případě zadává nulový počet obyvatel domu (voda nebude použita na splachování toalet).
  • Obdobně se postupuje i u aktivity 1.5.C, kde je však podmínkou využití přečištěné odpadní vody na zálivku, vlastnictví souhlasu k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Chystám se instalovat systém na využití srážkové a přečištěné šedé vody, musím instalovat dvě různé akumulační nádrže?
Program nepožaduje rozdělení nádrží na srážkovou a přečištěnou odpadní vodu (tj. můžete mít jednu společnou nádrž). Je však nutné mít na mysli, že pokud dojde ke smíchání srážkové vody s přečištěnou odpadní vodou. Pohlíží se na ni jako na vodu odpadní a v případě jejího následného využití k zálivce je nutné mít souhlas k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Ideální tak je instalovat dvě různé oddělené nádrže a využívat přečištěnou šedou vodu na splachování toalet a srážkovou vodu na zálivku.


U našeho rodinného domu řešíme náhradu nevyhovujícího septiku za domovní čistírnu odpadních vod (DČOV). Pokud se rozhodneme využívat přečištěnou odpadní vodu pro splachování toalet či zálivku je možné získat podporu i na domovní čistírnu odpadních vod?
Podpora DČOV v rámci programu Dešťovka není možná, ani výdaje na pořízení DČOV nelze zahrnout mezi způsobilé. Podporu lze poskytnout pouze na další součásti systému jako například čerpadlo, filtraci, hygienizaci, úpravy svodů, srážkové vody, instalaci rozvodů užitkové vody.


Máme instalovány měděné okapy a svody, mohu využít zachycenou vodu k zálivce?
Podmínky programu mezi jednotlivými typy okapů a svodů nerozlišují, tj. dotaci je možné získat i v případě měděných okapů a svodů. Její vhodnost pro zálivku však nelze jednoznačně určit – obecně dostupné zdroje se rozcházejí. Pro kvalitu vody pro závlahu existuje technická norma ČSN 75 7143, která stanoví limitní hodnoty pro obsah mědi (podmíněně vhodná voda 2 mg/l; vhodná voda 0,5 mg/l). Konkrétní koncentraci mědi, a tedy i vhodnost vody pro zálivku, je možné s jistotou určí pouze chemickým rozborem.

Požadované dokumenty

Jaké dokumenty budou potřebovat při podání žádosti?
Hlavním dokumentem je samotná žádost, kterou vyplníte na internetu. Dále pak odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem. Dále potřebujete písemný souhlas spoluvlastníků domu (je-li relevantní) a pokud žádáte na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku a Vaše obec není uvedena v seznamu prověřených obcí, nezapomeňte na doložení dokladu o akutním nedostatku vody.


Co je to odborný posudek a kde ho seženu?
Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Odborný posudek zpracovává nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant.


Co budu potřebovat při doložení realizace?
Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo. Dále pak také důležité dokumenty dokládající soulad s podmínkami programu například u systémů, kde se splachuje srážkovou vodou. Jedná se o doklady prokazující dohodu mezi žadatelem a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové do veřejné kanalizace. Úplný výčet požadovaných dokumentů je uveden v kapitole 11 Výzvy.