Jak podat žádost

Žádosti o dotaci se přijímají pouze elektronicky. Interaktivní formulář žádosti se zpřístupní po kliknutí na ikonku Podat žádost na úvodní stránce programu. Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, můžete navštívit některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR, kde vám bude podání žádosti umožněno.

Před vlastním podáním žádosti je nutné učinit následující kroky.

1. Seznamte s podmínkami programu

Program se řídí směrnicí MŽP č. 2/2015 v platném znění, další pokyny jsou pak uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí.
Oba dokumenty naleznete na webových stránkách programu v sekci DOKUMENTY – SMĚRNICE.

2. Nechejte si zpracovat odborný posudek

Splnění podmínek Programu je nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického posudku. Doporučujeme vám kontaktovat naše smluvní poradce, kteří zajistí odborné posudky po celé ČR za velmi příznivou cenu.

Solární Energie s.r.o.
Tel.: 603 450 199, E-mail: info@solarnienergie.cz

3. Projednejte váš stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

Projednejte váš záměr s příslušným stavebním úřadem. Pokud je to nutné, upravte odborný posudek, ale pouze ve spolupráci s jeho zpracovatelem.

4. Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů

Nezbytnou přílohou žádosti o podporu je také krycí list technických parametrů, který musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem energetického hodnocení. Krycí list obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů provedených opatření. Formulář krycího listu je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY – FORMULÁŘE

Nyní se dostáváte k samotnému podání žádosti.

5. Vyplňte elektronickou žádost o podporu v informačním systému programu

Přesný postup pro registraci a podání žádosti online naleznete na stránkách programu.

6. Doručte na krajské pracoviště fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě

Po úspěšné evidenci v informačním systému programu je nutné vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na některé z KP fondu nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM