O program NZÚ

Program Zelená úsporám byl vyhlášen poprvé v roce 2009 a v rámci rodinných a bytových domů bylo již žadatelům proplaceno 74 024 žádostí v celkové hodnotě přes 20 miliard korun. Program NZU Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů, bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Program NZU Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů, bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Program představuje ekonomicky nejlepší prorůstové opatření pro českou ekonomiku, pro rozvoj podnikatelské sféry ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Významným efektem programu je také tvorba nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

Cíle programu NZU

Hlavním cílem programu NZU je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Zdroje financování programu NZÚ

Česká republika získala na program NZU finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013–2020. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

Na co je možné žádat dotaci NZÚ

V rámci programu NZU jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny oken a dveří. Dále je v programu podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností, výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (např. plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací). Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

V závislosti na typu dotovaného objektu se tento program člení na tyto podprogramy

  • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
  • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

Další peníze na dotace v rámci NZÚ

Peníze na úsporná energetická opatření byly v předešlé výzvě NZU vyčerpány během dvou měsíců. Za tu dobu bylo přijato 4 724 žádostí za více než jednu miliardu korun. V zásobníku zůstalo 226 projektů za 56 milionů korun, o jejichž případné podpoře rozhodl ministr navýšením alokace předchozí výzvy. Tato čísla nejlépe svědčí o úspěchu programu a také o tom, že byl program v loňském roce nastaven správně. Letos byla vyhlášena nová kontinuální výzva pro rodinné domy, která poběží až do roku 2021 a domácnosti si při ní sáhnou na dalších 27 miliard korun.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ministerstvo životního prostředí