Základní pravidla

3. výzva pro rodinné domy – pravidla a obecné informace

Zahájení příjmu žádostí 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Kdo může o podporu zažádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou z pravidla vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Způsob podání žádosti

Dle pravidel o poskytnutí podpory se žádost podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu.

Základní pravidla

  • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
  • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena z pravidla až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.
  • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy dle pravidel stanovených na 5 mil. Kč.
  • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je z pravidla max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
  • Pravidly se určuje, že lze na jeden rodinný dům uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.