05-Souhlas-spoluvlastniku-k-nakupu-noveho-zdroje-tepla-k-bytove-jednotce-v-RD