Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy EUR. Hlavním cílem operačního programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

V širším měřítku je OPŽP 2014-2020 zacílen na příspěvek k dosažení základních cílů strategie Evropa 2020 v oblasti životního prostředí, tedy na snižování emisí, zvyšování energetické účinnosti a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů.

prioritní osy

Operační program je rozdělen do pěti prioritních os:

  1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
  2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
  3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  5. Energetické úspory
opžp
Pro každou z uvedených priorit OPŽP jsou stanoveny cíle a pro každý ze stanovených cílů jsou navržena konkrétní opatření, včetně termínu realizace, odpovědnosti orgánů státní správy (zejména relevantních ministerstev) za implementaci programu a indikátorů.

Výše podpory

Podpora může dosahovat až 85% z celkových způsobilých výdajů na projekt (výjimečně i 100% u některých opatření na ochranu přírody). V rámci některých specifických cílů projektu bude podpora poskytována formou kombinace nenávratné části (dotace) a jiného finančního nástroje návratného charakteru. U všech projektů OPŽP je podmínkou spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury (více info v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020, kap. C.6).

Kdy můžete žádat o podporu

Své žádosti o podporu můžete podávat pouze na základě výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu/specifický cíl. Průběžně aktualizovaný předběžný plán výzev i právě otevřené výzvy jsou zveřejňovány na stránkách OPŽP.