Jak podat žádost v OPZP

Kdo může žádat o podporu

Podpora na ekologické projekty OPZP je otevřena širokému spektru žadatelů. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, fyzickým osobám podnikajícím i neziskovým organizacím.

Kdy můžete žádat o podporu

Jednotlivé kraje a města mohou nyní podávat své žádosti o podporu v OPZP na základě výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu. (specifický cíl) Průběžně aktualizovaný předběžný plán výzev i právě otevřené výzvy jsou zveřejňovány na stránkách OPZP v sekci Výzvy.

Fyzickým osobám – konečným uživatelům bude pak finanční podpora v rámci 2. Prioritní osy OPZP (výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech) poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů. Ty budou příjemci dotace z OPZP 2014–2020. V sekci Výzvy krajů naleznete poslední zveřejněné tiskové zprávy ohledně předpokládaného vyhlášení výzev v rámci jednotlivých krajů (informace pro vás budeme aktualizovat).

Kde bude možné žádat o podporu

Žádost o poskytnutí kotlíkové dotace v rámci OPZP bude ze strany vlastníků rodinných domů možné předložit na Krajském úřadě patřičného kraje. Vyhlášení prvních výzev v rámci OPZP se předpokládá na konci tohoto roku až začátkem roku 2016. Podle možností jednotlivých krajů. Informace o výzvě budou zveřejňovány na stránkách každého kraje.

jak podat žádost

Jak podat žádost o podporu

Pro správné podání žádosti je důležité, aby se žadatel seznámil s podporovanými projekty a aktivitami v rámci dané prioritní osy a specifických cílů. Zároveň i veškerými podmínkami programu OPZP. Dále také konkrétní výzvy, aby nedošlo k přehlédnutí některé z podmínek. Z toho vyplývajícího zjištění, že není možné finanční podporu získat. Doporučujeme seznámit se s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 a dalšími dokumenty, které budou zveřejňovány na stránkách OPZP v sekci Dokumenty.

opzp